การที่เราดูคนผิด อาจเป็นเพราะเราใจดีมากเกินไป เขาเลยไม่เห็นค่าเรา

การที่เราดูคนผิด อาจเป็นเพราะเราใจดีมากเกินไป เขาเลยไม่เห็นค่าเรา

ในชีวิตคนเราต้องพบเจอคนมากมาย ทั้งที่ทำงานและบ้าน บางทีเราช่วยเหลือเขา เพราะคิดว่าเขาจะดีด้วย แต่สุดท้าย เขาก็ไม่ได้ดีแบบที่เราคิด

การเป็นคน ดีเกินไป หรือ การทำดีเกินไปนั้นย่อมนำความเดืoดร้oนมาสู่ตนเอง มิหนำซ้ำ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นได้ใ จ และชอบเอารัดเอาเปรียบต่อไปเรื่อยๆ

คนดีต้องรักตนเองก่อน จะทำดีอย่างไร ก็อย่าให้ตนเองเดือดร้อน และควรทำดีให้ถูกคน ทำดีกับคนที่ รู้จักสำนึกในความดีของคนอื่น หากคนไหนไม่สำนึก ไม่จดจำความดีของคนอื่น เราก็จงเลิกทำดีกับเขา

เอาเวลาของเรา ไปทำดีกับคนที่ดี ดีกว่าเสียเวลาให้กับคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบ นบางครั้งช่วยคนผิด ไม่ใช่เพราะรู้ไม่ทัน แต่เพราะเห็นแ ก่ความรู้สึกมากเกินไป

ในบางครั้งจำยอม ไม่ใช่เพราะไร้เห ตุผ ล แต่เพราะไม่อย ากโต้แย้งเอาชนะ ใจคนย ากหยั่งโดยแท้ แต่จะคงความดีงาม ไม่เสียใจ เพราะยังเชื่oเสมอว่า หากใจคนงาม โลกก็งาม

กาลเวลาพิสูจน์ทุกอย่าง และทุกอย่างอธิบายน้ำใจคน น้ำไม่หยั่ง ไม่อาจรู้ตื้นลึก คนไม่คบ ไม่อาจรู้ดี ชั่ ว ในโลกนี้ มีเพียงกาลเวลาไม่หลoกลวง กาลเวลาเท่านั้นจะพิสูจน์ทุกอย่าง ว่าอะไรจริง อะไรลวง

ดูคน อย่าเพียงดูด้วยต า จะดูผิดได้ง่าย ยิ่งไม่ควรเพียงฟังด้วยหู เพราะล้วนคำเท็จ มีเพียงอาศัยเวลา สัมผัสด้วยใจ สิ่งที่จริง จะลวงไม่ได้ สิ่งที่ล ว ง ก็เป็นจริงไม่ได้

กาลเวลานั้นดี พิสูจน์ใจคน เป็นประจักษ์พ ย านในนิสัยคน เห็นความจริง เปิดโปงความลวง ใครเป็นคนจริง ใครเป็นคนหลoกลวง บางครั้ง เริ่มต้นเพราะอย ากช่วย แต่สุดท้ายความซ ว ยมาเยือน

บางคนเวลาเดืoดร้อนมา เราให้ความช่วยเหลืoเต็มที่ แต่พอถึงเวลาเราขอความช่วยเหลือจากเขา กลับทำครึ่งๆ กลางๆ ทั้งๆ ที่เขาสามารถทำได้ดีกว่านี้

แต่ก็นี่แหละ ทุกคนคิดถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองก่อนเสมอ การเป็นคนดี ก็ต้องเป็นคนดีให้พอเหมาะพอควร ดีแบบทันโลก และทันคน การเป็นคนดีเกินไป ใครๆ ก็จะไม่เกsงใจ และมักเอาเปรียบเสมอ

การทำดีเกินไป ใครๆ ก็จะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำไป แต่กลับเห็นเราเป็นคนโง่ ที่ยอมเสียเปรียบคนอื่นตลอดเวลา ต้องเป็นคนดีระดับไหน ถึงได้ชื่อว่า ดีเกินไป

1 เจ็บแล้วไม่จำ ให้อ ภั ยทุกคนเสมอ

ให้อภั ยได้ตลอดเวลา ไม่จดจำความผิดที่เขาเคยกระทำกับตนเอง ถูกเขากระทำซ้ำแล้วซ้ำอีก เหมือนไม่เข็ ด หลาบ ถูกเขาหลoกแล้วหลoกอีก เอาเปรียบแล้วเอาเปรียบอีก เหมือนคนโง่ที่ไม่เรียนรู้ชีวิต เพราะดีเกินไป

2 แม้ตนเองไม่ได้ทำผิด แต่ก็ยังขอโท ษ

เป็นฝ่ายยอมรับผิดเสียเอง ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ได้กระทำผิด ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเหลิง ลืมตัว ไม่สำนึกในความผิดของตนเอง และชอบโทษคนอื่นเสมอ

3 เสียสละมากไป เห็นแก่คนอื่นมากเกินไป

ช่วยคนอื่นมากเกินไป จนลืมที่จะรักตัวเอง ลืมที่จะดูแลตนเอง หรือแม้แต่จะยอมติดคุกแทนคนอื่นที่กระทำผิด

หรือยอมรับโท ษเสียเอง เพื่อให้คนอื่นรอด หรือให้เขามากไป จนตัวเองไม่เหลืออะไร

ขอบคุณที่มา narukdee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *